Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe BẠC
Số KM 61.000
Năm SX 2015
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 18.800
Năm SX 2020
Vay NH – 70% – 6/7 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 7XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số VÔ CẤP CVT
Màu xe ĐEN
Số KM 8.623
Năm SX 2018
Giá Thương Lượng Mr. Phúc – 0909.70.82.89

 

Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 29.000
Năm SX 2018
Vay NH – 70% – 4 Năm – LS 0.49%-0.79%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 161.000
Năm SX 2010
Vay NH – …% – … Năm – LS …%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe TRẮNG
Số KM 65.600
Năm SX 2019
Vay NH – 70% – 5/6 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 4-5XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe BẠC
Số KM 36.000
Năm SX 2019
Vay Toyota – 70% – 5/6 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm Toyota

 

 

Giá bán 4-5XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe TRẮNG
Số KM 5.200
Năm SX T6/2019
Vay Toyota – 75% – 6 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm Toyota

 

 

Giá bán 6XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 56.000
Năm SX 2013
Giá Thương Lượng Mr. Phúc – 0909.70.82.89
Giá bán 5XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe BẠC
Số KM 42.000
Năm SX 2013
Vay Toyota – 70% – 1-2 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm Toyota

 

Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe NÂU
Số KM 5.000
Năm SX 2019
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 8.500
Năm SX 2019
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 6XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 115.600
Năm SX 2012
Giá Thương Lượng Mr. Phúc – 0909.70.82.89

 

Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 125.000
Năm SX 2008
Vay TOYOTA – …% – … Năm – LS …%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán XXX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 120.000
Năm SX 2008
Vay TOYOTA – …% – … Năm – LS …%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 6-7XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe NÂU VÀNG
Số KM 38.000
Năm SX 2015
Vay TOYOTA – 65% – 3 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG

 

Giá bán 7-8XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 115.000
Năm SX 2016
Vay Toyota – 70% – 4 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm Toyota

 

 

Giá bán 6-7XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 64.000
Năm SX 2012 ( ĐK T1/2013 )
Vay Toyota – …% – … Năm – LS …%
Bảo hiểm Toyota

 

Giá bán 6XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe NÂU VÀNG
Số KM 76.000
Năm SX 2013
Vay Toyota – …% – … Năm – LS 5.99%
Bảo hiểm Toyota

 

Giá bán 6-7XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe NÂU VÀNG
Số KM 41.000
Năm SX 2014
Vay Toyota – 65-70% – 3-4 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm Toyota

 

Giá bán 7XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 132.000
Năm SX 2014
Vay Toyota – 50-65% – 2 Năm – LS 5.99%
Bảo hiểm Toyota

 

 

Giá bán 8XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 90.000
Năm SX 2015
Vay Toyota – 65% – 3 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm Toyota

 

Giá bán 7-8XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 21.000
Năm SX 2016
Vay Toyota – 70% – 4 Năm – LS 5.99%
Bảo hiểm Toyota

 

Giá bán 7-8XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe ĐEN
Số KM 62.000
Năm SX 2016
Vay TOYOTA – 70% – 4 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG

 

.
.
.
.

0909 70 82 89

0909708289